Instytut Tomistyczny

Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku

Daniel Olszewski

publikacje_olszewski_d

Studia „Przeglądu Tomistycznego”, [T. 3]
Warszawa: Pax – Instytut Tomistyczny, 1996
311, [1] s. ; 24 cm
ISBN 83-905171-1-6 (IT), 83-211-1592-6 (Pax)

Nakład wyczerpany

Streszczenie:


Przedmiotem zawartych w książce analiz jest rozpatrywany na tle przemian społeczno-kulturowych końca XIX i początku XX wieku fenomen religijny zaistniały na historycznych ziemiach polskich – fenomen swoisty dla Europy Środkowowschodniej, zasadniczo odmienny od zaznaczających się w tym czasie na Zachodzie procesów laicyzacji i dechrystianizacji. Celem opracowania jest ukazanie roli religii chrześcijańskiej w rozwoju polskiej kultury u schyłku okresu niewoli narodowej. W badaniach uwzględnione zostały zarówno twórczość kulturalna, jak i poziom świadomości, a więc postawy, zachowania i przejawy życia religijnego całej społeczności wierzących.

Spis treści:


7Wykaz skrótów bibliograficznych

9Wstęp

21I.Stosunki wyznaniowe i narodowościowe na historycznych ziemiach polskich

221. Katolicyzm obrządku łacińskiego wyznaniem większości społeczeństwa polskiego

252. Przemiany w chrześcijaństwie wschodnim i ich uwarunkowania polityczno-społeczne

273.Rozbicie i zróżnicowanie protestantyzmu

304.Wyznania niechrześcijańskie

335.Rola Kościołów i religii w procesach narodotwórczych

40II.Ramy organizacyjne duszpasterstwa, ich kryzysy i przeobrażenia

401. Ramy organizacyjne duszpasterstwa polskiego w Kościele rzymskokatolickim

472. Organizacja duszpasterstwa Kościoła łacińskiego a struktury organizacyjne innych Kościołów

553. Początki i rozwój mariawityzmu

644. Kryzys tradycyjnych struktur duszpasterskich w środowiskach przemysłowych i miejskich

705. Nowe zadania duszpasterskie na ziemiach polskich u progu XX wieku

79III. Nauczanie kościelne i poziom religijnego uświadomienia wiernych

801. Przemiany w dziedzinie kaznodziejstwa

922. Rozwój katechizacji

1193. Upowszechnienie misji i rekolekcji parafialnych

1354. Poziom religijnego uświadomienia wiernych

147IV. Praktyki religijne

1471. Nabożeństwo parafialne

1642. Życie sakramentalne

1803. Sanktuaria i ruch pielgrzymkowy

2014. Kult świętych polskich i świętych Kościoła powszechnego

2085. Jubileusze i rocznice

2176. Masowość praktyk religijnych i ich motywacje

223V.Przemiany w świadomości i postawach społeczno-religijnych wiernych

2231. Konfrontacja postaw religijnych szerokich rzesz z postawami elit społecznych

2422. Zagadnienia dechrystianizacji

2493. Radykalizacja postaw społeczno-religijnych w środowiskach robotniczych i chłopskich

2684. Rozwój katolicyzmu społecznego i wzrost świadomości narodowej w polskim społeczeństwie

291VI.Zakończenie

297La culture religieuse polonaise vers la fin du XIXe et au debut du XXe siecle (resume)

299Indeks nazw etnicznych i geograficznych

305Indeks osób